موسسه حقوقی بین‌ المللی دادگران حق و عدالت

میدونستین کشور کانادا، فقط با یه کشور مرز مشترک داره و اونم آمریکاست؟!
ولی خیلی جالبه که با وجود همسایه بودن،
سیاست های مهاجر پذیری کاملاً متفاوتی با هم دارن!
میدونین علت این تفاوت ها چیه؟؟؟

جولای 19, 2020

نویسنده : فاطمه توسلی
درآﻣﺪ ﮐﺎر ﻫﺎی آزاد در ﮐﺎﻧﺎدا

درآﻣﺪ ﮐﺎر ﻫﺎی آزاد در ﮐﺎﻧﺎدا

درآﻣﺪ ﮐﺎر ﻫﺎی آزاد در ﮐﺎﻧﺎدا | ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ. داﺷﺘﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮﯾﺎ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺻﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﺟﺬب ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ.

بیشتر بخوانید...
مزایای کار در استرالیا

مزایای کار در استرالیا

کار در استرایا مزایای کار در استرالیا | دولت استرالیا برای کارمندان خود مزایای زیادی قائل می‌شود. بیایید با صحبت در مورد ساعت کاری شروع کنیم. تعداد ساعت کار شاغلین بخش های خصوصی به 38 ساعت و نیم در هفته می‌رسد و در برخی از شرکت‌های دیگر حتی این زمان می تواند کمتر باشد. قانون […]

بیشتر بخوانید...
ثبت شرکت در کانادا

ثبت شرکت در کانادا

ثبت شرکت در کانادا | هر ساله افرادی تصمیم می گیرند که با مهاجرت به کانادا از طریق ثبت شرکت و سرمایه گذاری در این مسیر قدم بگذارند. اما از آنجایی که ثبت شرکت یک امر حقوقی می باشد، اگر با حقوق کانادا آشنایی نداشته باشید با چالش های بسیاری مواجه خواهید شد. ممکن است […]

بیشتر بخوانید...
معرفی ده سایت برتر کاریابی کانادا

معرفی ده سایت برتر کاریابی کانادا

معرفی سایت های برتر کاریابی کانادا معرفی سایت های برتر کاریابی کانادا | کار در کشور کانادا این روز ها آرزو و هدف بسیاری از نیرو های کار جوان و تازه نفس در سراسر جهان می باشد. ایرانیان نیز در سال های اخیر بیشتر به دنبال کار و زندگی در این کشور بوده اند. طبق […]

بیشتر بخوانید...
ارسال نظرات