کی می رسیم

کی می رسیم

دسامبر 31, 2020

کی می رسیم از کشور ما تا بقیه کشورها چقدر راهه؟! میدونین؟! پارسی کانادا همراه شماس

تولدی دیگر

تولدی دیگر

دسامبر 31, 2020

این ویدئو از یکی از معتبرترین مقالات علمی دنیا استخراج شدهتا شما بدونین طی پروسه

هم کار؛ هم تحصیل

هم کار؛ هم تحصیل

دسامبر 31, 2020

یکی از بهترین فرصت هایی که میتونه برای دانشجوها اتفاق بیفته، امکان کار و تحصیل هم