موسسه حقوقی بین‌ المللی دادگران حق و عدالت

فرم ارزیابی مهاجرت

  • چنانچه جواب شما به این سوال بله است، نام کشور، تاریخ و علت رد شدن آن را بیان کنید
  • در صورت مثبت بودن نسبت را ذکر کنید.